บุคลากร


ธัญญาภรณ์  จารุจิตร
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล 2
นายมหิศธร  ชุมแสง
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

นายวิชัย  กระมุทกาญน์
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

 วินัย  ไมถึง
กลุ่มงานวิชาการ

 ชาญชัย  วงศ์สว่างพานิช
กลุ่มงานบริหารทั่วไปสุภาพรรณ  แสงวงศ์


พิมพ์ประไพ  ไชยเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


                                                                                           สลักจิตร  ลือชา
                                                                                   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


คำบาง  วงศ์คำ


ยุพาพร  ชุมแสง


 นรีรัตน์  จันสุตะ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาสันติ  กลมรี
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 จิราพรรณ  ปูคะภาคณัฐพร  นุกูลการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์  บุญศิริ

 วิไลพร  พรหมทา

นฤมล  นวลอินทร์ 

จุฬีภรณ์  อุทัยพันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
 

ทัศนี  โพธิ์วิสันต์
        หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพดวงใจ  วงศ์สว่างพานิช 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

จิราพร  หมุนแพง
ครูผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
ขนิษฐา  แซ่ตั๊น
ครูผู้ช่วยวิชาเคมีสุดสาคร  เชิดชู
ธุรการ 4
 
นาลอน  พระเมเด
ช่างไฟฟ้า 4Comments