บุคลากร


ธัญญาภรณ์  จารุจิตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล 2
นายมหิศธร  ชุมแสง
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและบุคลากร

นายวิชัย  กระมุทกาญน์
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

 วินัย  ไมถึง
กลุ่มงานวิชาการ

 ชาญชัย  วงศ์สว่างพานิช
กลุ่มงานบริหารทั่วไปสุภาพรรณ  แสงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

พิมพ์ประไพ  ไชยเสนาคำบาง  วงศ์คำ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

สลักจิตร  ลือชา

ยุพาพร  ชุมแสงศุลีพร  ภูสิธานันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 นรีรัตน์  จันสุตะสันติ  กลมรี
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 จิราพรรณ  ปูคะภาคณัฐพร  นุกูลการ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์  บุญศิริ

 วิไลพร  พรหมทา

นฤมล  นวลอินทร์ 

จุฬีภรณ์  อุทัยพันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ


ทัศนี  โพธิ์วิสันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ


ชาญชัย  วงศ์สว่างพานิช


ดวงใจ  วงศ์สว่างพานิช 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

จินตนา  วงศ์คำ
ครูธุรการ


จิราพร  หมุนแพง
ครูผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
ขนิษฐา  แซ่ตั๊น
ครูผู้ช่วยวิชาเคมี

อุดม  สายนรา
นักการ
สุดสาคร  เชิดชู
นักการ
 
นาลอน  พระเมเด
นักการComments