คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน่วยงานที่ให้บริการ : โรงเรียนนารีนุกูล 2 สพม.เขต 29 กระทรวงศึกษาธิการ


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

            ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย
            ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
            ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
            ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันในอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
            ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขออาคารสถานที่
            โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
            การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

 
ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนนารีนุกูล 2 ถนนชยางกูร  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

(หมายเหตุ: (โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 . (มีพักเที่ยง)

 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 3 วัน 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีกรณีที่เห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด))

15 นาที

โรงเรียนนารีนุกูล 2 สพม.เขต 29

 

2)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

พิจารณาและจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

(หมายเหตุ: -)

2 วัน

โรงเรียนนารีนุกูล 2 สพม.เขต 29

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ)

กรมการปกครอง

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ
)

กรมการปกครอง

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

(หมายเหตุ: -)

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน

(หมายเหตุ: (โรงเรียนนารีนุกูล 2 ถนนชยางกูร  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000))

2)

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(หมายเหตุ: (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ถนนเลี่ยงเมือง บ้านกุดลาด หมู่ที่9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
))

3)

สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

(หมายเหตุ: -)

4)

ศูนย์บริการประชาชน (1111)  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.

(หมายเหตุ: -)

5)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอใช้อาคารสถานที่

(หมายเหตุ: -)

 

หมายเหตุ-

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 

1)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.. 2539

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
: 0.0

 ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 26/07/2015 22:58

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

Ċ
มหิศธร ชุมแสง,
13 ต.ค. 2558 00:08
ĉ
มหิศธร ชุมแสง,
13 ต.ค. 2558 00:11