จุลกฐิน ณ วัดไชยมงคล

โพสต์30 ต.ค. 2563 19:26โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ งานโรงเรียนและชุมชนได้นำนักเรียนร่วมสืบสานงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 12 ประจำปี 2563 ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน “ตามฮอยธรรม นำฮอยบุญ” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชยมงคลและหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ วัดไชยมงคลอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีใน หมู่พุทธศาสนิกชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

๓๐ ตค ๖๓ จุลกฐิน

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

โพสต์30 ต.ค. 2563 19:15โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ 23 ตุลาคม
 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำโดยนางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ ที่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


๒๓ ตค ๖๓ วันปิยะมหาราช

ศิษย์เก่า จิระพงษ์ อ่อนมิ่ง มอบเสื้อกีฬา

โพสต์21 ต.ค. 2563 02:02โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2563 02:02 ]

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศิษย์เก่า นายจิระพงษ์  อ่อนมิ่ง เจ้าของร้านต้อมการยาง ได้มามอบเสื้อกีฬาฟุตซอลให้กับรุ่นน้อง โดยมีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียน และเป็นการส่งเสริมการกีฬาให้กับน้องๆนักเรียนและโรงเรียน


๒๑ ตค ๖๓ ต้อมการยางมอบเสื้อกีฬา
ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์21 ต.ค. 2563 01:52โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินผลฯ นำโดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นายสมพงษ์  โลมะรัตน์ และนายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้มาประเมินการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 

๑๙ ตค ๖๓ ประเมินรอบ ๑ ปี ผอ

ประกาศยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์15 ต.ค. 2563 21:03โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 07:18 ]


ตามที่โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑ อัตรา นั้น เนื่องจาก ตาแหน่งดังกล่าวว่างลงด้วยเหตุผู้ปฏิบัติงานรายเดิมลาออก การสรรหาผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ทดแทนตาแหน่งว่างกรณีนี้ ต้องดาเนินการเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราคืนให้ทางโรงเรียนก่อน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๙/ว๔๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของต้นสังกัด โรงเรียนจึงขอยกเลิกการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เป็นไปด้วยความถูกต้องจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหากมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างปฏิบัติงานตาแหน่งนี้เมื่อใดจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ

โพสต์12 ต.ค. 2563 03:53โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2563 03:54 ]

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ให้บุคลากร นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้ร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและนำจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒๑๓ ตค ๖๓ วันคล้ายวันสวรรต

ว 21/2560

โพสต์12 ต.ค. 2563 03:34โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ จำนวน ๕ คน ได้เข้ารับการอบรม ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นอย่างดียิ่ง


๑๑ ตค ๖๓ ว๒๑

ตักบาตรเทโวฯ วัดศรีหัวเรือทอง

โพสต์3 ต.ค. 2563 21:00โดยมหิศธร ชุมแสง

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานชุมชนโรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำโดยผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร คุณครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดศรีหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกขึ้นเสลี่ยงคานหาม มีตัวแทนนักเรียนนารีนุกุ,๒ และผู้แต่งขาวห่มขาว สมมุติเป็นเทวดา เทพธิดา ร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้


๓ตค ๖๓ ตักบาตรเทโว

นิเทศผลการปฏิบัติงานฯ

โพสต์3 ต.ค. 2563 20:38โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2563 20:38 ]

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการนิเทศผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี นำโดย ผอ.วิทยา  รักพรหม ผอ.ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ดร.จามรี  เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ ได้มานิเทศการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยคณะกรรมการได้ชี้แนะ เสริมเติมเต็มให้การดำเนินงานสัมฤทธิผลตามตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ขอบพระคุณในความกรุณาของคณะกรรมการ
๓๐ กย ๖๓ นิเทศ ผอ

มุทิตาจิต

โพสต์3 ต.ค. 2563 19:18โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๒๙ กันยาน ๒๕๖๓ โรงเรียนารีนุกูล ๒ ได้จัดงาน ร้อยความรัก ถักดวงใจ สานสายใยมุทิตา ให้กับคุณครูศุลีพร ภูสิธานันนท์ ที่เกษียณอายุราชการ และน้องเอ๋จินตนา วงศ์คำ  ที่จะออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น อาลัย มีกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร คุณครูรุ่นพี่ที่เกษียณ ศิษย์เก่า และแขกที่มาร่วมงานมากมายด้วยความผูกพันธ์
๒๙ กย ๖๓ มุทิตาจิต

1-10 of 199