การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์28 เม.ย. 2564 21:48โดยมหิศธร ชุมแสง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVid 19) มีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนั้นโรงเรียนนารีนุกูล ๒ จึงประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์28 เม.ย. 2564 21:46โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2564 22:23 ]

ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
รายชื่อ นร ๖๔

Untitled

โพสต์24 เม.ย. 2564 23:10โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2564 21:50 ]


รับสมัครนักเรียน ๖๔

โพสต์19 เม.ย. 2564 22:43โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 22:52 ]

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ของโรงเรียนนารีนุกูล  ๒   ตำบลหัวเรือ    อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น.      ไม่เว้นวันหยุดราชการ     ( ไม่มีค่าสมัครเข้าเรียน หรือสมัครช่องทางออนไลน์ ที่ http://gg-gg/new-stud
รับสมัครนักเรียน๖๔


มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

โพสต์31 มี.ค. 2564 14:11โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนวโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563 ) โดยมีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ให้เกียรติมอบทุนฯ มีครูที่ปรึกษาร่วมเป็นกำลังใจ ซึ่งนักเรียนเรียนได้รับทุนจำนวน ๗๑ คน รวมเป็นเงิน ๑๐๖,๕๐๐  บาท

๓๑ มีค ๖๔ มอบทุนเสมอภาค ๒-๒๕๖๓

แนะแนวศึกษาต่อ

โพสต์31 มี.ค. 2564 14:02โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนวโรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำทีมโดยครูสลักจิตร  ลือชา ครูวินัย ไมถึง ครูสุภาพรรณ แสงวงศ์ ได้นำตัวแทนนักเรียนออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และปีที่ ๔ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อแจ้งข่าวสารการสมัครเข้าเรียนต่อและรณรงค์ให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ศึกษาต่อในระดับสูงๆขึนไป๓๐ มีค ๖๔ แนะแนวเรียนต่อ

ทุนการศึกษา“พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

โพสต์26 มี.ค. 2564 01:18โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสลักจิตร  ลือชา ได้นำนักเรียน นายทวีศักดิ์  บุญสละ เข้ารับทุนการศึกษา“พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล โดยมีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบ
๒๖ มีค ๖๔ รับทุนเปรม

ปัจฉิมนิเทศ

โพสต์26 มี.ค. 2564 01:03โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว ร่วมกับ กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนารีนุกูล ๒ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกล ๒ มีนายบุญเหล็ง  สายแวว ประคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประฐานมอบใบประกาศนียบัตร ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบทุนการศึกษา ปีนี้ มีคุณครูและผู้มีจิตอันเป็นกุศลมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนได้แก่ คุณครู นิษฐ์วดี พิชพีระกุล คุณครูทัศนี  โพธิ์์วิสันต์ คุณครูสันติ กลมลี คุณครูสลักจิตร  ลือชา คุณครูวินัย  ไมถึง 

๒๕ มีค ๖๔ ปัจฉิมนิเทศ

เลือกตั้งสภานักเรียน

โพสต์24 มี.ค. 2564 01:30โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานสภานักเรียน โดยจำลองรูปแบบการเลือกตั้ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีระบอบประชาธิปไตย มี ๒ พรรคเข้ารับสมัครเลือกตั้ง พรรคที่ชนะคือพรรคหมายเลข ๑ ได้รับเลือกด้วยคะแนน ๒๑๖ คะนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ ทะ้งหมด ๒๓๒ คน๒๔ มีค ๖๔ เลือกตั้งสภานักเรียน

มอบเกียรติบัตรแข่งขันคัดลายมือ

โพสต์24 มี.ค. 2564 00:50โดยมหิศธร ชุมแสง

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มสาระภาษาไทยได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันเขียนเรียงความ ซึ่งได้จัดการแข่งขันให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะภาษาไทย โดยมีผู้อำนวยการ ธัญญาภรณ์  จารุจิตร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
๑๙ มีค ๖๔ มอบเกียรติบัตร คัดลายมือ เรียงความ

1-10 of 236