จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓

โพสต์16 มิ.ย. 2563 15:40โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนารนุกูล ๒ ได้จัดประชุมครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ./สพม.๒๙ และกลยุทธ์ของโรงเรียน มาเป็นแนวทางการจัดทำเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนารีนุกูล๒ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปจัดทำแผน๖๓

Comments