จ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ ช่วงโควิด๑๙

โพสต์23 มิ.ย. 2563 17:20โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานแนะแนวโดยคุณครูสลักจิตร ลือชา คุณครูสุภาพรรณ แสงวงศ์ ได้จัดกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด ๑๙ นักเรียนจำนวน ๑๒ คน คนละ ๖๐๐ บาท นักเรียนและผู้ปกครองมารับเงินที่ห้องโสตทัศนส฿กษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒ มีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร เป็นผู้มอบ และครูที่ปรึกษาร่วมเป็นกำลังใจ 
๒๓ มิย ๖๓ จ่ายเงินช่วยเหลือโควิด

Comments