การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

โพสต์2 ส.ค. 2563 01:37โดยมหิศธร ชุมแสง
วันอาทิตย์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓ งานวิชาการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน ๔ ท่าน คือนางสุพัตรา  แสงใส นายประดิษฐ์  แสงใส นางณัฐวดี  วรสุข และนางเรืองรัตน์  ไมตรี การอบรมครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ


รูปภาพPLC


Comments