ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด

โพสต์26 มิ.ย. 2562 20:55โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 20:55 ]
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานกิจการนักเรียนได้จัดค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ให้หับนักเรียนทุกคน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยสารเสพติด โดยมีวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ขรรค์ชัย  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณะ เป็นทีมวิทยากรมาให้ความรู้

ประชาธิปไตย ต้านยาเสพติด

Comments