งานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชนคนรักหนังสือขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้กับตัวแทนยุวฑูตส่งเสริมการอ่านจากทุกห้องๆละ 10 คน จัดแบ่งเป็น 8 ฐานการเรียนรู้ ตัวแทนยุวฑูตส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้