ชื่อโครงการ......ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) กว้าง 4.00 เมตร/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนนารีนุกูล ๒
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 316,800 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร,ยกระดับประตูทางเข้าโรงเรียน,วางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน
 ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้
หรือที่ลิิงค์
https://docs.google.com/a/nari2.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmFyaTIuYWMudGh8bmFyZWUyfGd4OjcyYWU4YzJjYWQzNjVlZTA

Ċ
มหิศธร ชุมแสง,
25 ธ.ค. 2560 23:48
Comments