เลื่อนการรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตรการศึกษา(ปพ.1, ปพ.2)

โพสต์30 มี.ค. 2563 01:01โดยมหิศธร ชุมแสง

 

                 ตามที่นายกรัฐมนตรี ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30  เมษายน  พ.ศ.2563 ซึ่งมีการออกข้อกำหนด ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบางอย่าง เช่น ห้ามหรือจำกัดการเข้าออกราชอาณาจักรและเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากเข้าเขตพื้นที่  ห้ามการรวมกลุ่มจำนวนมากเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน  การติดต่อสัมผัสหรือใกล้ชิด อันจะทำให้เกิดเชื้อโรคโควิด-19  มีโอกาสแพร่ไปได้รวดเร็วและเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนเป็นอันตรายอย่างยิ่ง                  โรงเรียนนารีนุกูล๒  ได้พิจารณาแล้ว  จึงเห็นสมควรเลื่อนการรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1, ปพ.2,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6) ตามกำหนดเดิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6 เมษายน 2563  ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 จะคลี่คลายลงแล้ว จึงประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง


Comments