มอบทุนการศึกษา นักเรียนสอบโอเน็ต

โพสต์2 เม.ย. 2563 23:29โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2563 01:45 ]
 
กลุ่มสาระภาษาไทย นำโดยครูยุพาพร  ชุมแสง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ คะแนนมากกว่า ๗๕ คะแนน ซึ่งมีนักเรียนได้รับทุนจำนวน ๙ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนที่สอบโอเน็ตทีมีคะแนนมากกว่า ๕๐ คะแนน มีดังนี้

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๒ คน

1             ธนภัทร รุ่งเรือง    คะแนน   82

2              สิรามล หอมหวล  คะแนน   77

3              จริยา ศิริจันทร์    คะแนน   57

4              ชาลินี ศิริจันทร์    คะแนน   61

5              คุณากร นิ่มนวล    คะแนน   50

6              วรวุฒิ สุวรรณกูฎ  คะแนน   67

7              ทัศนีย์ภรณ์ สุบุญ  คะแนน   61

8              ปณิตา ธรรมสัตย์  คะแนน   80

9              ภานุพงศ์ หอมหวล คะแนน   58

10           ธิติยาภรณ์ รุ่งโรจน์   คะแนน   50

11           นิตยา ปลื้มจิต     คะแนน   59

12           ษาวิณีย์ วันดี         คะแนน   56

13           ภูมิรพี คำชา           คะแนน   55

14           พิเชษฐ์ สมสอน      คะแนน   65

15           ธีรวัฒน์ สอนอาจ   คะแนน   53

16           มัฑนา คำพันธ์       คะแนน   68

17           วันวิสา อุ้มบุญ       คะแนน   59

18           อาทิตญา เพิ่มพูล  คะแนน   83

19           สุภาวดี ศรีใส         คะแนน   56

20           กนกวรรณ สายแวว คะแนน 82

21           ศศิธร แดนพันธ์      คะแนน   62

22           ณรงค์ฤทธิ์ สัมพะวงศ์  คะแนน 60

23           บุษบา ผิวบาง        คะแนน   72

24           อรปรียา มองทรัพย์  คะแนน 81

25           ศิริอร แก้วศรี          คะแนน   57

26           ปภัสรา อุทานุเคราะห์  คะแนน 64

27           กมลพรรณ กนกหงษ์  คะแนน 56

28           จีรนันท์ จอมหงษ์    คะแนน   50

29           ปาศิตา โพธิ์ชัย      คะแนน   54

30           ศิริกาญดา เชื้อชัย คะแนน   78

31           ทัศนีย์ มีมุข             คะแนน   67

32           ธนากร บุญศิริ        คะแนน   79

33           อนุชิต แดนพันธ์     คะแนน   69

34           ปานระพี สายสุพรรณ์ คะแนน 58

35           ภานุพงศ์ แนบชิด   คะแนน   50

36           ธีระชัย การกล้า     คะแนน   53

37           ยุรนันท์ สำพะวงษ์ คะแนน   53

38           สุภาวดี ศรีภักดี      คะแนน   77

39           กัญญารัตน์ แก่นกอ คะแนน 57

40           วรัทยา เข็มเพ็ชร    คะแนน   69

41           กนกอร ท้าวแก้ว    คะแนน   57

42           จุลีลักษณ์ จอมหงษ์ คะแนน 64

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ คน

1. ภานุพงศ์ หอมหวล คะแนน 68.00

2 ธิติยาภรณ์ รุ่งโรจน์ คะแนน 52.00

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ คน

1. ธนภัทร รุ่งเรือง 58.00

2. ณรงค์ฤทธิ์ สัมพะวงศ์ 56.00

วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ คน

นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณรินทร์ 59.50

๓๑ มีค ๖๓ ครูยุมอบทุนโอเน็ต หลักสูตร

Comments