เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีนุกูล๒ จำนวน 15 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยมีนายบุญเหล็ง  สายแวว เป็นประธานในที่ประชุม