ประกาศปิดเรียน ๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โพสต์19 มี.ค. 2563 02:30โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 02:31 ]

ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID – 19) และประกาศ กระทรวงศึกษา เรื่อง ให้สถาน ศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.. ๒๕๖๓

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๑),(๒) โรงเรียนนารีนุกูล ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงปิดเรียนกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
                    ๑
. ปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
                    ๒
. ให้จัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากรทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
                    ๓
. ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
                   ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ให้นำภาระงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำงานที่บ้าน หรือที่พัก และจัดส่งตามกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓

  ธัญญาภรณ์  จารุจิตร 
(นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร)
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒

Comments