ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์21 ต.ค. 2563 01:52โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินผลฯ นำโดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นายสมพงษ์  โลมะรัตน์ และนายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้มาประเมินการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 

๑๙ ตค ๖๓ ประเมินรอบ ๑ ปี ผอ

Comments