ปฐมนิเทศ และมอบตัวนักเรียน 1/2560

โพสต์1 พ.ค. 2560 20:42โดยมหิศธร ชุมแสง
โรงเรียนนารีนุกูล๒ จัดปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียน าคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
เวลา 08.30-12.00  น. ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒
เวลา 13.00-15.00 น. มอบตัว  ณ ห้องเรียน
กรณีนักเรียนที่ส่งเอกสารไม่ครบในวันสมัคร
ให้นำเอกสารต่อไปนี้มาส่งให้ครบ
1.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี)
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
Comments