ประกาศยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์15 ต.ค. 2563 21:03โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 07:18 ]

ตามที่โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑ อัตรา นั้น เนื่องจาก ตาแหน่งดังกล่าวว่างลงด้วยเหตุผู้ปฏิบัติงานรายเดิมลาออก การสรรหาผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ทดแทนตาแหน่งว่างกรณีนี้ ต้องดาเนินการเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราคืนให้ทางโรงเรียนก่อน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๙/ว๔๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของต้นสังกัด โรงเรียนจึงขอยกเลิกการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เป็นไปด้วยความถูกต้องจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหากมีการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างปฏิบัติงานตาแหน่งนี้เมื่อใดจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปComments