เมือ่วันที่ 25 กันยายน 2560โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ. อุบล เรียนรู้การจัดทำหนังสือเล่มเล็กAwesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)