วันที่ 2-8 มิถุนายน 2560 สัมมนาการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร