วันครู ๒๕๖๒

โพสต์16 ม.ค. 2562 06:59โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้ร่วมกิจกรรมวันครูที่หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีนี้มีครูและบุคลากรได้รับรางวัล คือ นางสลักจิตร  ลือชา นายมหิศธร  ชุมแสง นายสันติ  กลมลี นางสาวจินตนา  วงศ์คำ นางสาวขนิษฐา  แซ่ตั๊น และ นางสุดสาคร  เชิดชู

Comments