วันที่ 9 มิถุนายน 2560 งานแนะแนว โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อ โดยมีรุ่นพี่ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษามาให้ความรู้และข้อมูล จากสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี นักเรียนให้ความสนใจซักถามดีมาก