อบรม G Suite for Education

โพสต์20 พ.ค. 2563 18:29โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2563 18:33 ]
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำโดยผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย  G Suite for Educationเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด ๑๙ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จำนวน ๑ ท่าน มีครูจากโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕ ท่าน ผลการอบรมครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม G suit


Comments