วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีนุกูล๒ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ให้กับบุคลากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.29 คือ นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการศึกษา และนางณัฐธภา  ตรงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำ PLC บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน