อบรม STEM

โพสต์16 ส.ค. 2563 20:07โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ งานวิชาการ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education และการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับบุคลากร ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อาจารย์จุฑามณี  ทิพราช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาให้ความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ๒ 
๑๕ สค ๖๓ อบรม STEM

Comments