เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ไวรัสโควิด๑๙

โพสต์19 มิ.ย. 2563 01:04โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙ เพื่อนำข้อมูลเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

๑๖-๑๗ มิย เยี่ยมบ้าน นร

Comments